ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

 

Περιλήψεις Εργασιών προς κρίση γίνονται δεκτές μόνον με υποβολή μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.aids2021.fohevents.gr.

 1. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένο με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.
 2. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο
 • Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 • Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) τα οποία θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση που θα αντιστοιχεί με τον ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 • Περίληψη της εργασίας
 • Η περίληψη πρέπει να είναι από 300 έως 400 λέξεις
 • H περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την κάτωθι δομή: I. Σκοπός II. Ασθενείς και μέθοδοι ή Υλικό και μέθοδοι III. Αποτελέσματα IV. Συμπεράσματα.
 • Συντομογραφίες, εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται εφόσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ).
 • Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να αναγράφονται με italics.
 • Αναφορά του επιθυμητού τρόπου παρουσίασης της εργασίας (προφορική ανακοίνωση ή ένθεση).
 1. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.
 2. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.
 3. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (15/10/2021) δεν θα γίνονται δεκτές.
 4. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 5. Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή θα παρουσιασθούν με τη μορφή προφορικής παρουσίασης ή με ένθεση στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης το αργότερο μέχρι την 29/10/2021.
Θα δοθεί έπαινος σε μία εργαστηριακή και μία κλινική εργασία κατά τη διάρκεια του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Παύλος Πετρίδης,1 Ελένη Βαβουράκη2
1Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη, 2Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η σύσταση του σώματος …
ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη περιελήφθησαν…
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τους ασθενείς…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καταλήγοντας, …

Για να υποβάλλετε την περίληψη της εργασίας σας, πατήστε ΕΔΩ.